Upravljanje | ELDOM d.o.o.
Menu

Upravljanje

Družba ELDOM d.o.o. je specializirana za upravljanje poslovnih objektov , pri čemer je podlaga za sklepanje pogodb Stvarnopravni zakonik in Stanovanjski zakon. Z lastniki sklenemo pogodbo o upravljanju glede na namembnost poslovnih prostorov v kateri določimo merila za razdelitev vseh pripadajočih stroškov. Obseg storitev je enak kot pri upravljanju s stanovanjskimi objekti. Na osnovi izkušenj lahko storitev upravljanja ponudimo tudi lastnikom večstanovanjskih stavb.

Upravniki izvajajo v večstanovanjskih stavbah 4 skupine različnih opravil

Organizacijsko administrativna opravila

•    Pridobitev, nastavitev, ureditev, vodenje ter posodabljanje evidenc o lastnikih, pooblaščenih zastopnikih in najemnikih
•    Pridobitev, nastavitev in posodabljanje evidenc o posameznih delih in skupnih prostorih
•    Zbiranje in posredovanje podatkov potrebnih za vzpostavitev in vodenje katastra stavb
•    Sporočanje o spremembah lastništva posameznega dela stavbe Geodetski upravi Republike Slovenije
•    koordiniranje in spremljanje izvajanja sprejetih odločitev ter obveščanje lastnikov
•    Omogočanje vpogleda v pogodbe, sklenjene s tretjimi osebami glede poslov obratovanja in vzdrževanja večstanovanjske stavbe

apple-tasks-300x216
bigstock-Architect-rolls-and-plans-67465795-300x200

Tehnično strokovna opravila

•    Pregled stanovanjske stavbe ter zbiranje podatkov o potrebnih vzdrževalnih delih ali prenovi
•    Izdelava načrta vzdrževanja (za obdobje enega do petih let) za stanovanjske stavbe, organiziranje obravnave načrta ter njegove verifikacije po lastnikih
•    Izdelava terminskega plana izvedbe načrta z oceno predvidenih stroškov vzdrževanja
•    Izračun mesečnega prispevka v rezervni sklad in obveščanje etažnih lastnikov v tej zvezi
•    Popis, objava del ter zbiranje ponudb, cenikov, predračunov
•    Izdaja naročil za vzdrževalna dela manjše vrednosti
•    Pridobitev ustreznih soglasij in dovoljenj za izvajanje vzdrževalnih del
•    Priprava in sklepanje pogodb o izvajanju večjih vzdrževalnih del in dolgoročnih pogodb o servisiranju (redna servisna dela na skupnih delih in napravah)
•    Organiziranje nadzora pri izvajanju del
•    Izdelava letnega poročila o delu upravnika za posamezno večstanovanjsko stavbo
•    Organizacija odprave napak v garancijski dobi
•    Organizacija nalog, potrebnih za izvršitev inšpekcijskih odločb
•    Oštevilčenje in označitev stanovanj in drugih prostorov z identifikacijskimi oznakami po 7. členu stanovanjskega zakona

Računovodska in knjigovodska opravila

•    Vodenje sredstev računa rezervnega sklada in gospodarno ravnanje z njimi
•    Ugotavljanje finančnih obveznosti, razdelitev stroškov v skladu s pogodbo o medsebojnih razmerjih, izdelava in dostava obračunov
•    Inkaso obveznosti etažnih lastnikov
•    Opominjanje dolžnikov v primerih, ki jih določa zakon ali pogodba
•    Evidentiranje akontativnih in drugih prihodkov po virih ter poravnava obveznosti
•    Vodenje knjigovodstva in finančnega poslovanja
•    Izdelava zakonsko določenih obračunov in bilanc
•    Izdelava letnih obračunov obveznosti in vplačil upravljanja

office-515984-300x168
Bidding on a home

Pravno – premoženjska opravila

•    Zastopanje lastnikov pred upravnimi organi
•    Vlaganje tožb v imenu etažnih lastnikov za plačilo stroškov in obveznosti, ki bremenijo etažne lastnike
•    vložitev izključitvene tožbe v imenu etažnih lastnikov
•    Zbiranje podatkov, potrebnih za prijavo vpisa registrskih podatkov v kataster stavb
•    Prijava vpisa stanovanj in nestanovanjskih posameznih delov Geodetski upravi Republike Slovenije.

NA VRH