Družba ELDOM d.o.o. je specializirana za upravljanje in vzdrževanje poslovnih objektov , na podlagi za sklepanje pogodb Stvarnopravnega zakonika in Stanovanjskega zakona. Z lastniki sklenemo pogodbo o upravljanju glede na namembnost poslovnih prostorov v kateri določimo merila za razdelitev vseh pripadajočih stroškov. Obseg storitev je enak kot pri upravljanju s stanovanjskimi objekti. Na osnovi izkušenj lahko storitev upravljanja ponudimo tudi lastnikom večstanovanjskih stavb.

ORGANIZACIJSKO ADMINISTRATIVNA OPRAVILA

 • Pridobitev, nastavitev, ureditev, vodenje ter posodabljanje evidenc o lastnikih, pooblaščenih zastopnikih in najemnikih
 • Pridobitev, nastavitev in posodabljanje evidenc o posameznih delih in skupnih prostorih
 • Zbiranje in posredovanje podatkov potrebnih za vzpostavitev in vodenje katastra stavb
 • Sporočanje o spremembah lastništva posameznega dela stavbe Geodetski upravi Republike Slovenije
 • Koordiniranje in spremljanje izvajanja sprejetih odločitev ter obveščanje lastnikov
 • Omogočanje vpogleda v pogodbe, sklenjene s tretjimi osebami glede poslov obratovanja in vzdrževanja večstanovanjske stavbe

TEHNIČNO STROKOVNA OPRAVILA

 • Pregled stanovanjske stavbe ter zbiranje podatkov o potrebnih vzdrževalnih delih ali prenovi
 • Izdelava načrta vzdrževanja (za obdobje enega do petih let) za stanovanjske stavbe, organiziranje obravnave načrta ter njegove verifikacije po lastnikih
 • Izdelava terminskega plana izvedbe načrta z oceno predvidenih stroškov vzdrževanja
 • Izračun mesečnega prispevka v rezervni sklad in obveščanje etažnih lastnikov v tej zvezi
 • Popis, objava del ter zbiranje ponudb, cenikov, predračunov
 • Izdaja naročil za vzdrževalna dela manjše vrednosti
 • Pridobitev ustreznih soglasij in dovoljenj za izvajanje vzdrževalnih del
 • Priprava in sklepanje pogodb o izvajanju večjih vzdrževalnih del in dolgoročnih pogodb o servisiranju (redna servisna dela na skupnih delih in napravah)
 • Organiziranje nadzora pri izvajanju del
 • Izdelava letnega poročila o delu upravnika za posamezno večstanovanjsko stavbo
 • Organizacija odprave napak v garancijski dobi
 • Organizacija nalog, potrebnih za izvršitev inšpekcijskih odločb
 • Oštevilčenje in označitev stanovanj in drugih prostorov z identifikacijskimi oznakami po 7. členu stanovanjskega zakona

RAČUNOVODSKA IN KNJIGOVODSKA OPRAVILA

 • Vodenje sredstev računa rezervnega sklada in gospodarno ravnanje z njimi po načrtu z lastniki
 • Ugotavljanje finančnih obveznosti, razdelitev stroškov v skladu s pogodbo o medsebojnih razmerjih, izdelava in dostava obračunov
 • Inkaso obveznosti etažnih lastnikov
 • Opominjanje dolžnikov v primerih, ki jih določa zakon ali pogodba
 • Evidentiranje akontativnih in drugih prihodkov po virih ter poravnava obveznosti
 • Vodenje knjigovodstva in finančnega poslovanja
 • Izdelava zakonsko določenih obračunov in bilanc
 • Izdelava letnih obračunov obveznosti in vplačil upravljanja

PRAVNO – PREMOŽENJSKA OPRAVILA

 • Zastopanje lastnikov pred upravnimi organi
 • Vlaganje tožb v imenu etažnih lastnikov za plačilo stroškov in obveznosti, ki bremenijo etažne lastnike
 • Vložitev izključitvene tožbe v imenu etažnih lastnikov
 • Zbiranje podatkov, potrebnih za prijavo vpisa registrskih podatkov v kataster stavb
 • Prijava vpisa stanovanj in nestanovanjskih posameznih delov Geodetski upravi Republike Slovenije.